Mưa ngày hôm qua còn nhớ không?

Người ta nói những người hoài niệm là kẻ ăn bám quá khứ… … More Mưa ngày hôm qua còn nhớ không?