30 ngày viết chuyện đi làm

Sếp nói “Nhiều khi cách mình ăn mặc cũng ảnh hưởng đến việc người khác nhìn nhận và tôn trọng vị trí của mình như thế nào. Ở mỗi vị trí nhất định, mình nên cân nhắc ăn mặc phù hợp để tạo ra “ranh giới” nhất định phân biệt mình với các vị trị khác.” … More 30 ngày viết chuyện đi làm