I just called to say I love you

Mới ngày nào mười mấy trăng tròn, trở tay cái cái đã chuẩn bị sang tuổi ba mấy, chớp mắt cái tứ tuần, dụi mắt cái nữa sang ngũ tuần đấy thôi… … More I just called to say I love you