10 năm không gặp và sẽ không trùng lặp

“Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người bạn cần gặp. Bất cứ điều gì xảy ra cũng chính là điều cần xảy ra.” … More 10 năm không gặp và sẽ không trùng lặp